Skip to content

Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik van de website www.innercompasscoach.nl en alle diensten die hierop worden aangeboden.

Gegevens INNERCOMPASSCOACH.NL, organisatie (vervolgens ICC in tekst genoemd)

Post-/Vestigingsadres: Anne Franklaan 119
Postcode: 3721 PN
Plaats: Bilthoven
KvK nr.: 80125727

E-mailadres: linda@innercompasscoach.nl

Wij mogen op elk moment de Algemene Voorwaarden veranderen. Wanneer je van www.innercompasscoach.nl gebruikt maakt stem je ermee in dat steeds de laatste versie van de Algemene Voorwaarden van toepassing zal zijn. Wij moeten afspraken die afwijken van de Algemene Voorwaarden schriftelijk accepteren voordat ze geldig zijn.

Artikel 2. Deelname aan coachingsprogramma’s

2.1 ICC biedt verschillende coachingsprogramma’s aan.

2.2 Je kunt zowel als particulier als bedrijf deelnemen aan de ICC coachingsprogramma’s.

2.3 Tijdens coachingsprogramma’s krijg je een digitaal werkboek bestaande uit oefeningen en tests. Daarnaast is er de mogelijkheid om online of live sessies met Linda van Valkenhoef in te plannen.

2.4 ICC kan niet garanderen dat het volgen van ICC coachingsprogramma’s ervoor zorgen dat je succesvolle veranderingen ondergaat daar dit sterk afhankelijk is van het zelf toepassen van de aangereikte coaching. Wel zal Linda van Valkenhoef zich inspannen om alle handvatten te bieden om met succes haar programma te volgen en af te ronden. ICC adviseert alle deelnemers voldoende tijd te reserveren om de theorie te bestuderen en de opdrachten te maken om optimaal resultaat te bereiken.

Artikel 3. Betaling coachingsprogramma’s

3.1 Betaling dient altijd voorafgaand aan het programma voldaan te zijn. Dit kan via de factuur die je ontvangt na de aanmelding om het programma te volgen.

3.2 ICC heeft een 30 dagen niet goed geld terug garantie daar ICC het zeer belangrijk vindt dat de deelnemers tevreden zijn over de coaching. Tot 30 dagen na de start van het programma kun je jouw deelname kosteloos annuleren d.m.v. een mail te sturen naar linda@innercompasscoach.nl met de duidelijk aantoonbare reden waarom je gebruik wilt maken van deze garantieregel. Je dient het ontvangen coachingsmateriaal in te leveren en ook vervallen eventuele licenties op het door mij geleverde programma en tools.

3.3 Na de in het vorige lid genoemde termijn is het niet meer mogelijk om deelname aan het ICC coachingsprogramma te annuleren en ben je verplicht om het volledige deelnemersgeld te betalen. Je komt hiermee expliciet overeen dat artikel 7:408 lid 1 van BW niet van toepassing is en dat tussentijdse opzegging niet mogelijk is.

Artikel 4. Intellectueel eigendom

4.1 Alle teksten en tools (zoals stappenplannen, video’s en werkboeken) van het coachingsprogramma van ICC zijn intellectueel eigendomsrechten van Linda van Valkenhoef. Het is niet toegestaan om opgedane kennis commercieel te verkopen of op te nemen in een eigen programma. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is ten strikte verboden.

4.2 Tenzij anders is overeengekomen, blijven de auteursrechten evenals alle overige rechten van intellectuele eigendom op alle teksten en materialen bij ICC.

4.3 Bij overtreding van dit artikel ben je ICC een direct opeisbare boete van vijfduizend euro verschuldigd voor iedere overtreding alsmede duizend euro voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd ICC’s recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen alsmede onverminderd al ICC’s overige rechten.

Artikel 5. Materialen en licenties

Het is het streven van ICC om de materialen ten behoeve van het coachingsprogramma levenslang te laten inzien, maar ICC kan dit niet garanderen. Als er een verhuizing van de materialen plaats moet vinden door bijv. verandering van url informeert ICC klanten altijd van te voren per mail. Dit bericht wordt gestuurd naar het mailadres waarmee de deelnemer zich heeft ingeschreven. Als er een wijziging van mailadres is en dit is niet aan linda@innercompasscoach.nl gemeld, dan is het niet doorgeven van een nieuw mailadres voor het risico van de deelnemer.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

6.1 ICC is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat is uitgegaan van door jou verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie.

6.2 ICC is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder inbegrepen maar niet beperkt tot, gevolgschade of schade door bedrijfsstagnatie van jou en/of derden. Jij vrijwaart ICC voor iedere aansprakelijkheid voor dergelijke schade bij derden.

6.3 ICC is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van, met betrekking tot de overeenkomst met de deelnemer van het coachingsprogramma, door derde werkzaamheden. De werking van artikel 6:76 BW is uitgesloten.

Artikel 7. Klachten

7.1 Geschillen voortvloeiende uit of verband houdend met de koop van de deelnemer van het coachingsprogramma van ICC zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van ICC, behoudends voor zover de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft ICC het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

7.2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Bilthoven, augustus 2020